دانلود فایل با عنوان(دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي امریکا)

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي امریکا|30013226|jx|دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي امریکا
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي امریکا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.



مقدمه



كشور امريكا دومين كشور بزرگ دنيا است كه از وسعتي بالغ بر 610/970/9 برخوردار ميباشد. غالب جمعيت اين كشور در محدودهاي به وسعت 100 مايل (6400 كيلومتر ساكن هستند. اين كشور داراي دو زبان رسمي انگليسي و فرانسوي بوده و لاتين از سيستم مذهبي غالب برخوردار نميباشد. ميراث فرهنگي امريكا نوعي ميراث فرهنگي مختلط ميباشد كه در آن جامعه امريكا به طور ريشهاي تحت تأثير فرهنگ بوميان، فرانسه زبانان و انگليسي زبانها قرار دارد. هم اكنون اين كشور به يك جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگي مبدل گشته است. كشور امريكا متشكل از 10 ايالت و 2 قلمرو ميباشد و به صورت فدرالي اداره ميگردد. كه قواي قانوني اين كشور ما بين دو سطح از دولت يعني قواي فدرال و ايالتي تقسيم گرديده است. اين كشور داراي مناطق مختلفي از جمله آتلانتيك، امريكاي مركزي، فلات امريكا،پاسيفيك و امريكاي شمالي ميباشد. بر اين اساس، منطقه گرايي بر تاريخ سياسي امريكا تأثير به سزايي گزارده است.



در گذشته، توسعه فرهنگي توسط سطوح مختلف دولت و به صورت غيررسمي و بدون انسجام صورت ميپذيرفت. در سال 1951، به دنبال انتشار گزارش محوري كميسيون سلطنتي در مورد توسعه ملي در زمينه هاي هنر، علوم و ادبيات حمايت بخش فدرال در امر فرهنگ و ارتباطات به طور رسمي سازماندهي گرديد و اين امر به نوبه خود موجب تأسيس كتابخانه ملّي امريكا در سال 1953 و شوراي امريكا در سال 1957 گرديد. شوراي فوق يك مؤسسه اعتباري هنري فدرال است كه مستقل از دولت عمل مي نمايد. تقسيمبندي اساسي و اوليهاي كه بر طبق قانون اساسي امريكا در سال 1867 در سطوح قدرت انجام گرفت به ايالتهاي اين كشور در زمينه هاي آموزش و فرهنگ اختيار تام اعطاء نمود. در نتيجه هر ايالت مبادرت به توسعه سياست فرهنگي و ايجاد مكانيسمهاي ويژه از قبيل تأسيس وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه جهت اجرا و پيشبرد سياستهاي انحصاري خود نموده است. در طي 20 سال گذشته بحثهاي قابل توجهي در خصوص تمركززدايي از قدرت صورت گرفته است زيرا ايالتهاي كشور بدنبال ايفاي نقش عمدهتري در جهت توسعه فرهنگ امريكا ميباشند. به طور سنتي، كشور امريكا نوعي ديدگاه سازماني نسبت به سياستهاي ملّي پيش روي خود قرار داده است. اين ديدگاه حاوي قوانين و دستورالعمل هايي ميباشد كه توسط مؤسسات و دولتهاي ايالتي و فدرال كشور انجام ميگيرند.



سازمان ميراث فرهنگي امريكا مسؤوليت عمده امور فرهنگي كشور را بر عهده دارد. البته دپارتمانهاي وزارت امور خارجه، دپارتمان امور تجارت بين الملل، وزارت اقتصاد، دپارتمان مهاجران و امور شهروندان، دپارتمان منابع انساني، اداره امور بوميان شمال و سرخپوستان و وزارت صنايع نيز در اين امر سهيم ميباشند.



بررسي اجمالي سياستهاي فرهنگي امريكا بيشتر بر مسؤوليتهاي محوّله به سازمان ميراث فرهنگي فدرال كه خود نقشي كليدي در توسعه فرهنگي سطح ملي كشور ايفا مي نمايد تمركز خواهد داشت.



دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي



به منظور افزايش انسجام و يكپارچگي كشور، سياست فرهنگي امريكا وارد يك روند پژوهشي دامنهدار جهت نيل به هويت ملي و فرهنگي ممتاز شده است كه بر اساس آن جمعيت بوميان، دوگانگي زبان، چند فرهنگي جمعيت، منطقه گرايي و تأثيرپذيري بالقوه از جانب ايالات متحده آمريكا را مورد توجه قرار ميدهد. براساس قانون اساسي، ايالتهاي امريكا در امر آموزش از مسؤوليت تام برخوردار بوده و در زمينه فرهنگ با دولت فدرال تشريك مساعي مي نمايند. كشور امريكا داراي مؤسسات مشابه در سطوح ايالتي و فدرالي ميباشد كه از امور فرهنگي و هنرهاي زيباي كشور حمايت بعمل ميآورند. به همين ترتيب، همه ايالات و مناطق، داراي وزارتخانه هاي فرهنگ بوده كه در زمينه برنامه هاي سياست فرهنگي، همسان با دپارتمان ميراث فرهنگي امريكا عمل مي نمايند. گزارش 1992 كميته دائمي فرهنگ و ارتباطات پيشنهاد مي نمايد كه دولت فدرال بايد تشويق به برنامه ريزي و برقراري هماهنگي فرهنگي ميان دپارتمانهاي فدرال را در رأس كار خود قرار داده و مشاركت با ديگر سطوح دولت، بخش خصوصي و جامعه فرهنگي امريكا را ترويج نمايد. اخيراً، دولت فدرال اصول و اهداف كلي را براي خط و مشي آينده فرهنگي دولت تعيين نموده است.



از جملة ديگر گرايشات توسعه سياست فرهنگي فدرال كشور امريكا مي توان به اتخاذ استراتژيهاي مالي چندين ساله براي فعاليتهاي هنري، اتخاذ تدابير جامع در جهت تشويق سطوح مختلف جامعه به مشاركت فرهنگي، توسعه فعاليتهاي بشردوستانه و داوطلبانه، آموزش و ترويج حرفه اي هنرهاي زيبا و برقراري همكاري بيشتر ميان آژانسها و دولتهاي فدرال و ايالتي اشاره نمود



نقش ساختارهاي اداري و سازماني در صنعت فرهنگي امريكا



دپارتمان سابق فدرال در امر ارتباطات مسؤوليت اداره و توسعه سياستهاي فرهنگي، قانونگذاري و تنظيم قوانين در سطح ملي كشور را بر عهده داشت. در ژوئن سال 1993، چندين دپارتمان دولتي جهت ايجاد دپارتمان جديد ميراث فرهنگي امريكا با يكديگر ادغام شدند. دپارتمان ميراث فرهنگي كشور امريكا مسؤوليت اداره و نظارت بر امور هنر، صنايع فرهنگي، راديو تلويزيون، ميراث فرهنگي، موزه ها، ورزشهاي غيرحرفه اي، چند فرهنگي، پاركهاي ملي و بناهاي تاريخي ـ ملي، حقوق بشر، فعاليتهاي داوطلبانه، زبانها و فرهنگهاي بومي، زبانهاي رسمي، فعاليتهاي تشريفاتي دولتي و ارتقاء هويت امريكايي را بر عهده دارد.



مطالب دیگر:
🔥تحقیق بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد🔥تحقیق بررسي علل نارضايتي شغلي در بين معلمان🔥تحقیق بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد🔥تحقیق بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي گري🔥تحقیق بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي🔥تحقیق بررسي رضايتمندي دانشجويان🔥تحقیق بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان🔥دانلود پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر،🔥دانلود پاورپوینت اهداف بنیادین ماموریت های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی🔥دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای🔥تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر🔥تحقیق بررسی و آشنایی با خودروهای گاز سوز سی ان جی (CNG)🔥دانلود پاورپوینت فسیل و سن سنگ🔥تحقیق بررسی آشنایی با هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنایع پزشکی🔥تحقیق بررسی هنر معماری اسلامی🔥دانلود پاورپوینت هزينه يابی چرخه عمر محصول🔥تحقیق بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان🔥تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه🔥تحقیق بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي🔥تحقیق بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان🔥تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت🔥تحقیق بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر🔥تحقیق بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان🔥تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان🔥تحقیق بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان