دانلود فایل با عنوان(بررسی خصوصيات سلولهاي بنيادي مغز استخوان)

بررسی خصوصيات سلولهاي بنيادي مغز استخوان|30013237|jx|بررسی خصوصيات سلولهاي بنيادي مغز استخوان
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی خصوصيات سلولهاي بنيادي مغز استخوان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

1.نسبت به داروها و سمها مقاوم هستند اين بدين علت ميباشد كه اين سلولها و بخصوص سلولهاي بنيادي خونساز مغز استخوان داراي چندين نوع transporter ATP binding cassete ميباشند كه يك پمپي در غشا اين سلولها ميباشد كه با مصرف انرژي داروها و سموم وارد شده به سلول را به بيرون ميراند.2.اين سلولها نسبت به آپوپتوز خيلي مقاوم هستند3.سيستم ترميم DNA در انها فعال ميباشدمغز استخوان داراي 4 نوع سلول بنيادي ميباشد كه به شرح هر يك ميپردازيم1. Stromal or mesenchymal stem cell2. Multiple adult progenitor cell3. Hematopoetic stem cell4.Side Population Stem cell(SP stem cell)Hematopoetic stem cell:1دو نوع سلول بنيادي خونساز در مغز استخوان وجود دارد1. Long term hematopoetic stem cellدر تمام مدت زندگي جاندار تكثير ميابد2. Short term hematopoetic stemاين نوع از سلول بنيادي به سلولها و پيشسازهاي لنفوييد و ميلوييد تمايز ميابد Long term HSCs داراي مقدار بالايي از فعاليت تلومرازي ميباشد.سلولهاي بنيادي خونساز داراي ماركرهاي c kit, CD34, sca1 در سطح خود ميباشند اين سلولها ماركر marker( Lin) را دارا نميباشند يا انرا به مقدار كمي بيان ميكنند((Lin–/low براي مقاصد پزشكي و پيوند اين سلولها سلولهاي با مشخصات زير بيشترين شانس را براي پيوند دارند CD34+ Thy1+ Lin– .روش ديگر براي خالص سازي اين سلولها رنگ اميزي با رنگهاي فلوروسنت بر پايه خاصيت efflux اين سلولها با رنگهاي Rhodamin 123 Hochest 33342 ميباشد .در تركيب اين دو نوع رنگ اميزي سلولهاييكه با ايندو رنگ نميگيرند يا كم رنگ ميگيرند Hoechest low Rho lowغني از سلولهاي بنيادي خونساز ميباشند.

Bone marrow mesenchymal stem cell or stromal celLسلولهاي بنيادي استرومال مغز استخوان يا سلولهاي بنيادي مزانشيمالهنگاميكه مغز استخوان كشت داده شود سلولهاي بنيادي استرومال مغز استخوان به كف فلاسك چسبيده و سلولهاي بنيادي خونساز شناور ميمانند.سلولهاي بنيادي استرومال مغز استخوان ماركرهاي زيادي براي شناخته شدن دارند.كه مهمترين انها به شرح زير ميباشدcytokines (interleukin 1, 3, 4, 6, and 7) receptors for proteins in the extracellular matrix, (ICAM 1 and 2, VCAM 1, the alpha 1, 2, and 3 integrins, and the beta 1, 2, 3 and 4 integrinsدر مورد اين سلولهاي بنيادي بيشتر باهم صحبت خواهيم كرد.من اين سلولها را پادشاه سلولهاي بنيادي ميدانم.تفاوت ديگر سلولهاي بنيادي خونساز و مغز استخوان نبودن دو ماركر CD45,CD14 در سطح سلولهاي بنيادي استرومال ميباشد.Multiple adult progenirto cellاين سلولهاي بنيادي نوعي از سلولهاي استرومال ميباشند پلاستسسيتي بيشتري نسبت به سلول بنيادي استرومال دارند.اصولا اگر ما سلولهاي استرومال مغز استخوان را در دانسيته سلولي پايين در فلاسك كشت دهيم اين سلولها به سمت مالتيپل ادولت ميروند.اين سلولها هستند كه قدرت تمايز به سلولهاي مشتق شده از هز 3 نوع لايه زاياي جنيني را دارا ميباشند.اين سلولها داراي ماركرهاي زير هستندCD 34 neg and CD 35 neg CD 133 + VEGFR 2+ CD 44 low CD 117 neg VE cadherin HLA 1 HLA DRSP stem cellاستفاده از فلوسيتومتري با طول موج مضاعف بر پايه رنگ اميزي هوخست 33342 نوع ديگري از سلولهاي بنيادي را در مغز استخوان به نام side population يا SP مشخص ميكند.اين سلولها داراي ماركرهاي زير هستندمطالب دیگر:
تحقیق ارثتحقیق از اعتياد زنان تا نابساماني خانوادهتحقیق اصلاحیه های قانون شوراهاتحقیق پیش کنشی و خلاقیتتحقیق بررسی و کاربرد کارت های هوشمندتحقیق اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميهتحقیق بررسي تاريخي تحول اقدامات تأميني تربيتيتحقیق جايگاه شوراي ملي در قوانين اساسي ايران و فرانسهتحقیق حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق اسلامتحقیق رابطه بین جهانگردی و جرمتحقیق دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگريتشريفاتي بودن قراردادتحقیق بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسميتحقیق بزه‎ ديدگي اطفال بزهكارتحقیق بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعهتحقیق بيمهتحقیق تاثير قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشكي)تحقیق تاريخ تحول حقوق بين المللتحقیق تشخيص هويتتحقیق كانون اصلاح و تربيتتحقیق مسئولیت اجتماعی- اخلاقیات فراسازمانیتحقیق دولت و مسئوليت اجتماعيخلاصه نکات کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینزپکیج کامل گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالحگزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک